اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

تلفن:
ایمیل: mseddigh@sotos.ca
وب سایت: sotosclassactions.com/team/mohsen-seddigh/
زبان: انگلیسی، فارسی
آدرس: تورنتو، انتاریو، کانادا
حوزه کاری: دعاوی مدنی، دعاوی طبقاتی، دعاوی تجاری، حقوق اداری، حقوق بشر، حقوق عمومی
Phone:
Email: mseddigh@sotos.ca
Website: sotosclassactions.com/team/mohsen-seddigh/
Language: English, Farsi
Address: Toronto, Ontario, Canada
Practice Areas: Civil Litigation, Class Actions, Commercial Litigation, Administrative Law, Human Rights, Public Law
0%

درصد تکمیل پروفایل

امتیاز

0

سابقه کاری

مجرب

هزینه مشاوره

تماس بگیرید

ساعت کاری وکیل

تماس بگیرید

محسن صدیق Mohsen Sedigh's Practice Area

مقالات سایت