اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

اگر برای مهاجرت به کانادا آفیسر متوجه جعلی بودن مدارک شود چه اتفاقی می افتد