اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

اگر مشخص شود برای مهاجرت به کانادا ازدواج سوری انجام گرفته است اداره مهاجرت کانادا چه کاری انجام می دهد