اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

برای زندگی در شهر ونکوور کانادا می بایست چقدر بودجه داشته باشی