اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

بعد از ازدواج برای گرفتن اقامت دائم کانادا، تا چه مدت باید با فرد سوری با هم زندگی کنند