اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

چه عواملی سبب شک آفیسر مهاجرتی به کانادا می شود برای گرفتن اقامت کانادا از طریق ازدواج