اینستاگرام مشاوران ایرانی
  Toronto ----
  Vancouver ----

: Canadian Dollar Price

کانادایی ها چه رفتارهایی را ناخوشایند و بد می دانند